Intensieve Neurorevalidatie (INR)

Het behandelprogramma Intensieve Neurorevalidatie is ontwikkeld voor mensen die te maken hebben met niet-zichtbare gevolgen van hersenletsel. In een groepsprogramma leert u van en met elkaar over uw veranderde situatie. Ook leert u uw mogelijkheden zo effectief mogelijk te gebruiken. Het programma stelt mensen in staat  het leven weer zo goed mogelijk op te pakken, zowel thuis als bijvoorbeeld op het werk.

Wie komt in aanmerking?

Het behandelprogramma Intensieve Neurorevalidatie (INR) is ontwikkeld voor mensen die te maken hebben met niet-zichtbare gevolgen van hersenletsel, in de chronische fase na ontstaan van het letsel.

Het is belangrijk dat u steun krijgt van mensen uit uw directe omgeving. Het is goed als partners of familieleden weten waar u in het behandelprogramma mee bezig bent, hoe ze zelf ook zo goed mogelijk met de veranderingen kunnen omgaan, en hoe ze u kunnen helpen bij het verwezenlijken van uw doelen. Tijdens het programma komen de naastbetrokkenen vijfmaal bijeen. Besproken wordt onder andere hoe datgene wat in het programma geoefend wordt ook thuis in de praktijk kan worden gebracht. Ook kunnen naastbetrokkenen ervaringen uitwisselen, bijvoorbeeld ‘hoe ga je om met de veranderingen die het hersenletsel heeft teweeggebracht’. Naastbetrokkenen zijn tevens welkom als gast in het behandelprogramma.

Hoe ziet het INR-programma eruit?

Eerst vindt een oriënterend gesprek plaats met leden van het INR-team. Vervolgens worden gegevens uit het ziekenhuis en andere behandelinstanties opgevraagd.

Potentiële cursisten worden uitgenodigd om een dag mee te lopen als gast in een groep. Zij kunnen zich op deze manier een beeld vormen van het programma en de manier waarop gewerkt wordt, en de trainers kunnen zo inschatten of het programma bij iemand aansluit. Hierna vindt een tweede gesprek plaats met de trainers van het behandelprogramma, waarin een besluit over deelname wordt genomen. Wanneer kandidaten niet voor deelname aan het behandelprogramma in aanmerking komen, wordt een individueel advies gegeven over verdere mogelijkheden.

Opzet van het programma

Door dagelijkse oefening in de praktijk leert u de gevolgen van het hersenletsel (h)erkennen en ermee om te gaan. Hierdoor kunt u mogelijkheden ontdekken en meer zelfvertrouwen opbouwen. Door in een groep samen te werken, leert u van elkaar en vindt u steun bij elkaar. Mensen die meedoen aan het programma worden geen patiënt, maar cursist genoemd, vooral omdat een actieve eigen inbreng wordt gevraagd.

De behandeling duurt in totaal 17 weken. Na de eerste acht weken is er een oefenperiode van twee weken, waarin u ondervindt hoe het thuis gaat. Daarna volgt de tweede periode van 7weken. Voordat het programma begint, worden de cognitieve mogelijkheden en beperkingen onderzocht. Ook worden vragenlijsten over het emotionele en gedragsmatige functioneren afgenomen. Dit onderzoek wordt direct na het programma herhaald. We werken met een vaste groep cursisten. Het programma bestaat uit een aantal vaste onderdelen die dagelijks terugkeren. Aan het begin van het programma sluit het team met u een behandelovereenkomst af in de vorm van een werkposter. Daarop staat aan welke doelen u gaat werken en op welke manier. 

Onderdelen van het programma 

Oriëntatie: Als u grote doelen stelt die niet haalbaar zijn, is dat ontmoedigend. U wilt van alles, maar komt tot niets. Cursisten leren haalbare doelen te stellen voor een dag, weekend of week. Door doelen op te delen in kleinere (sub)doelen, lukt er meer en behaalt u resultaat.

Cognitieve training: Hoe werken hersenfuncties als onthouden, informatie verwerken, concentreren, oriënteren, probleem oplossen en inzicht? Als u weet wat het probleem is, kunt u er ook aan werken. We geven uitleg over de werking van de hersenen en we doen ervaringsoefeningen. Ook komt aan de orde hoe u beperkingen in cognitieve functies kunt compenseren.

Interpersoonlijke training: Vaak hebben mensen met hersenletsel moeite met de omgang met anderen, zonder dat duidelijk is hoe dit komt. Tijdens de interpersoonlijke training staan sociale vaardigheden centraal: hoe presenteer je jezelf op een goede manier, hoe kun je rekening houden met anderen? Door te oefenen en elkaar feedback te geven, krijgt u meer kijk op uw manier van reageren. We maken hierbij gebruik van videobeelden.

Ontspanning en Psychomotore therapie: Om beter om te gaan met uw mogelijkheden, is het belangrijk om spanning en de oorzaak daarvan te leren kennen. In groepsverband wordt geoefend in het hanteren van ademhalings- en ontspanningstechnieken die kunnen worden ingezet bij stressmanagement. Ook worden sportieve activiteiten aangeboden om het lichaamsbewustzijn te vergroten. Daarnaast wordt eenmaal per week een programmaonderdeel aangeboden in de vorm van psychomotore therapie. Dit stelt u in staat om met behulp van verschillende ervaringsoefeningen inzicht te ontwikkelen in verschillende thema’s zoals: spanningsopbouw, emotieregulatie, grenzen aangeven etc.

Groepsgesprek: Tijdens het groepsgesprek worden ervaringen uitgewisseld, aan de hand van thema’s die tijdens het programma naar voren komen. Bijvoorbeeld ‘hoe ga je om met reacties van onbegrip uit je omgeving’ en ‘hoe bereid jij je voor op de periode na afloop van het behandelprogramma’.

Presentatie: Voor naastbetrokkenen (familie, vrienden en belangstellenden) worden twee presentaties gegeven: halverwege het programma en aan het einde. Cursisten geven uitleg over het programma en over de resultaten die zij bereikt hebben. Deze presentaties worden in de groep voorbereid en geoefend. 

Als het programma is afgesloten, zijn er twee terugkomdagen. De eerste dag is na een maand, de tweede drie maanden na afloop van het programma. Tijdens deze terugkomdagen evalueren we de gestelde doelen en stellen we doelen vast voor de komende periode. Naast deze terugkomdagen kan ondersteuning worden geboden, gericht op handhaven en toepassen van bereikte resultaten, thuis of bijvoorbeeld op het werk.

Wat is de duur van het INR-programma?

De behandeling duurt 15 weken met halverwege een oefenperiode van twee weken waarin u kunt ondervinden hoe het thuis gaat.

Op welke locaties kunt u terecht?

U kunt terecht op de volgende locatie van Reade:

  • Hoofdlocatie Overtoom (kliniek en polikliniek)