Waar kan ik een formele schriftelijke klacht indienen?

Als u een formeel schriftelijk oordeel over uw klacht wenst, kunt u deze schriftelijk indienen bij de Raad van Bestuur van Reade per mail: raadvanbestuur@reade.nl of per post:

Reade
t.a.v. Raad van Bestuur
Antwoordnummer 45252
1040 WD  AMSTERDAM

De Raad van Bestuur vraagt vervolgens advies aan de Klachtenadviescommissie. Deze bestaat uit onafhankelijke leden. Zij onderzoekt uw klacht en adviseert de Raad van Bestuur of de klacht al dan niet gegrond (terecht) is. Het advies van de Klachtenadviescommissie aan de Raad van Bestuur is zwaarwegend, niet bindend. U ontvangt het oordeel van de Raad van Bestuur per brief.

Externe procedures
Als u het niet eens bent met het oordeel van de Raad van Bestuur kunt u terecht bij de Geschillencommissie Ziekenhuizen. Bij de Geschillencommissie kunt u ook een schadeclaim indienen tot € 25.000. Informatie over deze procedure kunt u vinden op de website van de Geschillencommissie Ziekenhuizen.

U heeft ook altijd de mogelijkheid een externe procedure te starten, bijvoorbeeld een aansprakelijkheidsprocedure via een civiele rechter of de zorgverzekeraar, een tuchtprocedure, een melding bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg of een melding bij het Landelijk Meldpunt Zorg.

En als er sprake is van een strafbaar feit kunt u aangifte doen bij de politie.

Uitgebreide informatie over de diverse klachtenprocedures kunt u nalezen in het klachtenreglement van Reade of opvragen bij de klachtenfunctionaris.