Dr. Jan van Breemen Stichting

Naam
Dr. Jan van Breemen Stichting

RSIN / Fiscaal nummer
8054.96.579

Contactgegevens
Dr. Jan van Breemen Stichting
Postbus 58271
1040 HG Amsterdam
E-mailadres: drjanvanbreemenstichting@reade.nl

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: mr. T.M. Huisman
Lid: prof.dr. B.A.C. Dijkmans
Penningmeester: J. Roemer
Secretaris: ir. T.A.W. Vogels

Beleidsplan
Het vermogen van de stichting met een beperkt risico beleggen in ca. 50% beleggingsfondsen en ca. 50% vastrentende waarden. Op deze wijze wordt beoogd een hoger rendement te behalen zonder het risicoprofiel te sterk te verhogen. Met deze wijze van beleggen zijn de middelen zonodig op korte termijn liquide te maken.

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen (reiskosten)vergoeding.

Doelstelling
Het verlenen van financiële steun aan instellingen die zich bezig houden met de bestrijding van reumatische en aanverwante ziekten in het algemeen en in het bijzonder aan Stichting Reade. De steun dient te worden verstrekt ter zake van activiteiten die niet of niet volledig in aanmerking komen voor 'financiering van overheidswege'.

Uitgeoefende activiteiten
Financiële steun verleend aan Reade ten behoeve van diverse onderzoeksprojecten.

Download de jaarrekening 2016