Onze organisatie

Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie, biedt en ontwikkelt hoogwaardige, specialistische revalidatiegeneeskunde en reumatologie. Dagelijks zetten ruim 700 medewerkers zich met plezier in om mensen te helpen het leven weer zo goed mogelijk op te pakken. Onze behandelingen zijn niet gebaseerd op de beperkingen van de cliënt. Juist de mogelijkheden en de individuele behoeften en wensen nemen wij als uitgangspunt. Op basis hiervan stellen wij een maatwerk behandelplan op. Doelstellingen zijn een zo actief mogelijke deelname aan de maatschappij en de best haalbare kwaliteit van leven.

Over Reade

In Reade komen twee organisaties samen, die ieder hun eigen geschiedenis hebben. Hoewel de twee geschiedenissen verschillend zijn, heeft voor beide organisaties altijd één ding centraal gestaan: mensen helpen om ondanks lichamelijke beperkingen zo goed mogelijk zelfstandig te functioneren. Ook kenmerkend voor de twee organisaties was de rol die onderzoek en ontwikkeling speelden.

Jan van Breemen Instituut (JBI)
Jan van Breemen Instituut heeft de langste geschiedenis. Arts Jan van Breemen opende in 1905 het Instituut voor Physische Therapie aan de Keizersgracht. Van Breemen behandelde reumapatiënten in een tijd dat daarvoor in ons land nog nauwelijks aandacht bestond. Hij wist dat hij mensen niet kon genezen, maar hij wilde wel zoveel mogelijk voorkomen dat ze invalide werden door hun ziekte. Hij geloofde in de heilzame werking van revalidatie door middel van fysieke prikkels en oefeningen. In 1955 nam dr. Jan van Breemen op 81 jarige leeftijd afscheid als geneesheer-directeur. In 1967 werd een nieuw gebouw geopend aan de Dr. Jan van Breemenstraat onder de naam Reuma Revalidatiecentrum. In 1980 werd het centrum omgedoopt tot Jan van Breemen Instituut.

Revalidatiecentrum Amsterdam (RCA)
Revalidatiecentrum Amsterdam ontstond zo’n tien jaar later, door een fusie van Revalidatie Kliniek Overtoom (RKO) en Revalidatie Instituut Muiderpoort (RIM). RIM was de voortzetting van de revalidatieafdeling van de Sociale Verzekeringsbank, die in 1949 was opgericht voor ‘ongevalsgetroffenen’ die door een handicap hun werk niet meer konden doen. Het centrum werd in Amsterdam ‘de loopschool’ genoemd. RKO werd in 1969 ingericht door de Nederlands Hervormde Diaconie en richtte zich op klinische revalidatie van vooral mensen met neurologische, orthopedische en reumatische aandoeningen. Vanaf 1980 werkten RIM en RKO samen en in 1985 kwam er toestemming voor gezamenlijke nieuwbouw aan de Overtoom. In 1989 volgde de officiële fusie tot Revalidatiecentrum Amsterdam (RCA) en ontstond een compleet revalidatiecentrum, waar klinische en poliklinische revalidatie op veel gebieden was samengebracht. In 1992 werd het pand aan de Overtoom officieel geopend.

Reade Revalidatie | Reumatologie
Reade is inmiddels hét centrum voor revalidatiegeneeskunde en reumatologie. Naast onze hoofdlocaties in Amsterdam, Overtoom en de Dr. Jan van Breemenstraat, bieden we zorg ook aan in ziekenhuizen, specialistische kinderdagcentra en scholen voor speciaal onderwijs. Elke dag weer stellen zo’n 700 medewerkers cliënten in staat hun mogelijkheden maximaal te benutten en de hoogst haalbare kwaliteit van leven te bereiken.

Het bestuur

Raad van Bestuur

De organisatie wordt geleid door de Raad van Bestuur.

Jos Buijs Voorzitter Raad van Bestuur

Jos Buijs 
Voorzitter Raad van Bestuur

Toine Vogels lid Raad van Bestuur

Toine Vogels
Lid Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht toetst het functioneren van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf deskundigen van buiten Reade, die het beleid kritisch volgen en die op bepaalde besluiten goedkeuring moeten verlenen.

Leden Raad van Toezicht:

 • Dhr. mr. J.B.A.M. Groenendaal (voorzitter)
 • Dhr. dr. W.J. Willems
 • Dhr. prof. dr. E. Briët
 • Mw. mr. V.E. Hart

Onze zorgvisie

Op basis van de mogelijkheden en wensen van de cliënt leveren we de juiste zorg op het juiste moment, volgens de allerlaatste wetenschappelijk inzichten. Wij zorgen ervoor dat de cliënt de fases - van bezoek aan de huisarts of ziekenhuisopname tot en met maximale participatie in de maatschappij – soepel doorloopt.

Wij bieden onze zorg zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van de cliënt volgens het principe ‘dichtbij als het kan, centraal als het moet.’ Daartoe bieden wij zorg op onze twee hoofdlocaties en in tal van algemene ziekenhuizen, gespecialiseerde kinderdagcentra en scholen voor speciaal onderwijs. Met verzorgings- en verpleeghuizen en GGZ werken wij intensief samen. Om de terugkeer naar de eigen leefomgeving zo gemakkelijk mogelijk te maken, bieden we naast onze medische zorg aanvullende diensten en investeren we volop in het verbeteren van alle belevingsaspecten rondom de zorg. Onze cliënten krijgen zoveel mogelijk ruimte om de regie te voeren over hun eigen behandelproces, omdat dit positief bijdraagt aan de doelmatigheid van onze behandelingen. Tot slot werken we systematisch aan de kwaliteit en veiligheid van onze zorg en meten structureel de uitkomsten, zodat we onze resultaten kunnen beoordelen en verantwoorden.

Op gebied van wetenschappelijk onderzoek onderscheiden wij ons internationaal en werken we zeer intensief samen met onder meer de Amsterdamse academische centra. Reade is een opleidingsinstelling voor onder andere reumatologen, revalidatieartsen en GZ-psychologen. Ook spelen we een belangrijke rol bij de opleiding van huisartsen en de nascholing van zorgprofessionals.

Onze locaties

Reade is gevestigd op diverse locaties, verspreid in en rond Amsterdam. Behalve op onze twee hoofdlocaties - aan de Overtoom en de Dr. Jan van Breemenstraat - bieden wij zorg, ondersteuning en advies in een groot aantal ziekenhuizen, gespecialiseerde kinderdagcentra en scholen voor speciaal onderwijs. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met diverse verzorgings- en verpleeghuizen. Bekijk het volledige locatieoverzicht.

Missie, visie en kernwaarden

Ons motto: Samen (van mogelijkheden) naar maximaal resultaat! We nemen de mogelijkheden én individuele behoeften en wensen van de cliënt als uitgangspunt.

Missie
Hier staan we voor: Reade stelt cliënten in staat hun mogelijkheden maximaal te benutten en de hoogst haalbare kwaliteit van leven te bereiken.

Visie
Hier gaan we voor: Iedereen in Groot-Amsterdam erkent ons als hét centrum voor revalidatiegeneeskunde en reumatologie.

Op basis van de mogelijkheden en wensen van de cliënt leveren we de juiste zorg op het juiste moment, volgens de allerlaatste wetenschappelijk inzichten. Wij zorgen ervoor dat de cliënt de fases - van bezoek aan de huisarts of ziekenhuisopname tot en met maximale participatie in de maatschappij – soepel doorloopt.

Wij bieden onze zorg zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van de cliënt volgens het principe ‘dichtbij als het kan, centraal als het moet.’ Daartoe bieden wij zorg op onze twee hoofdlocaties en in tal van algemene ziekenhuizen, gespecialiseerde kinderdagcentra en scholen voor speciaal onderwijs. Met verzorgings- en verpleeghuizen en GGZ werken wij intensief samen. Om de terugkeer naar de eigen leefomgeving zo gemakkelijk mogelijk te maken, bieden we naast onze medische zorg aanvullende diensten en investeren we in het verbeteren van alle belevingsaspecten rondom de zorg.

Onze cliënten krijgen zoveel mogelijk ruimte om de regie te voeren over hun eigen behandelproces, wat positief bijdraagt aan de doelmatigheid van onze behandelingen. We werken systematisch aan de kwaliteit en veiligheid van onze zorg en meten structureel de uitkomsten, zodat we onze resultaten kunnen beoordelen en verantwoorden.

Op gebied van wetenschappelijk onderzoek onderscheiden wij ons (inter)nationaal. Hierbij werken we zeer intensief samen met onder meer de Amsterdamse academische centra.

We zijn een opleidingsinstelling voor onder andere reumatologen, revalidatieartsen en GZ-psychologen. Ook spelen we een belangrijke rol bij de opleiding van huisartsen en de nascholing van zorgprofessionals. Stagiaires van tal van opleidingen kunnen kennis en ervaring bij ons opdoen.

Kernwaarden
Reade medewerkers hebben samen nagedacht over de vraag wat zij nou eigenlijk het belangrijkst vinden in hun werk. Daar zijn vier kernwaarden uitgekomen, waarden die wij dagelijks tot uitdrukking willen brengen.

Professioneel
Allereerst zijn we professioneel. Cliënten en samenwerkingspartners mogen van ons verwachten dat we ons vak verstaan en over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. Veiligheid stellen wij boven alles. We zijn goed opgeleid en houden onze vakkennis bij. We weten welke wetenschappelijke onderzoeken en ontwikkelingen er binnen het vakgebied zijn en passen deze kennis toe, we werken dus Evidence Based. Ook onze werkhouding is professioneel en dat betekent onder meer dat we kritisch kijken naar ons eigen functioneren, open staan voor feedback, blijven leren en verbeteren. We zorgen dat duidelijk is hoe onze werkwijze eruit ziet, zodat we daar ook op aangesproken kunnen worden. We gebruiken onze tijd efficiënt en kennen onze eigen grenzen en die van de organisatie. In onze communicatie zijn we open, helder en zorgvuldig. Cliënten en samenwerkingspartners kunnen er op vertrouwen dat we afspraken nakomen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

Met plezier
Werken met plezier is werken met inzet en enthousiasme. Wanneer we als medewerkers tevreden zijn, is dat goed voor onze cliënten en samenwerkingspartners en goed voor de organisatie en onszelf. We doen daarom ons best om ons eigen werk en dat van collega’s aantrekkelijk te maken en te houden. Zo stellen we ons collegiaal op, uiten onze waardering, tonen interesse, steunen elkaar en hebben iets voor elkaar over. We dragen bij aan een open en veilig klimaat, waarin kritiekpunten op een opbouwende manier worden besproken. We voelen ons medeverantwoordelijk voor de organisatie en alles wat daarin gebeurt, en zijn ons bewust van het belang van ons werk. Op gezette tijden vragen we ons af wat er nodig is om met plezier te blijven werken, en hoe we dat kunnen realiseren.

Klantgericht
We richten ons op de wensen en behoeften van onze klanten: cliënten, collega’s en samenwerkingspartners. Dat doen we door goed te luisteren en vragen te stellen. Door in gesprek te gaan, mee te denken, tevredenheid te toetsen en actief te zoeken naar manieren om van dienst te zijn. We zijn altijd helder over wat we kunnen bieden. We proberen niet alleen aan verwachtingen te voldoen, maar die zelfs te overtreffen. We ontvangen mensen gastvrij en vinden het belangrijk dat zij zich welkom voelen bij Reade. We benaderen klanten met respect en zijn ervan doordrongen dat iedere klant een individu is, met een eigen belevingswereld, eigen normen en waarden en een eigen verantwoordelijkheid. We vragen ons steeds af hoe we kunnen aansluiten bij deze persoon en hoe we kunnen zorgen dat we elkaar goed begrijpen.

Vernieuwend
Omdat we het beste willen voor onze cliënten, medewerkers, organisatie en omgeving zoeken we voortdurend naar verbetermogelijkheden en samenwerkingsverbanden. Daarnaast doen we wetenschappelijk onderzoek om zo de cliënt van morgen beter te kunnen behandelen. De inhoud van ons werk en de manier waarop we het werk organiseren is daarom voor ons nooit vanzelfsprekend. We hebben een open oog voor ontwikkelingen binnen en buiten onze sector, voor nieuwe kennis en inzichten. We zijn ambitieus en ondernemend, willen graag voorop lopen in ontwikkelingen. We durven nieuwe wegen in te slaan en te experimenteren, fouten te maken en daarvan te leren. Als we ergens een mogelijkheid zien om cliënten nog beter of efficiënter te helpen, grijpen we die mogelijkheid aan.

Strategie

In het strategisch beleidsplan ‘Samen naar maximaal resultaat’ staat alles over het strategisch plan van Reade voor de komende jaren.

Organogram

Onderstaande organogram geeft de organisatiestructuur van Reade weer.

 

Organogram Reade

Stichtingen

Gelieerd aan Reade zijn twee vermogensstichtingen, afkomstig uit legaten, die hun dividend kunnen gebruiken voor (wetenschappelijke) projecten van Reade. De DNS voor revalidatiegeneeskundige projecten en de de Stichting Jan van Breemen voor projecten op het gebied van de reumatologie.

ANBI-status
De Duyvensz-Nagel Stichting en Dr. Jan van Breemen stichting zijn beide aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Vanaf 1-1-2008 zijn giften aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Vanzelfsprekend dient de gift aan een ANBI te voldoen aan alle overige eisen van de Belastingdienst.

ANBI informatie Duyvensz-Nagel Stichting

ANBI informatie Dr. Jan van Breemen Stichting

Zaalverhuur

Reade beschikt over een aantal representatieve zalen voor bijvoorbeeld vergaderingen, recepties, trainingen en symposia. Afhankelijk van de grootte van het gezelschap heeft u de keuze uit meerdere zalen alle met moderne presentatie-middelen. De zalen kunnen naar wens worden voorzien van bijvoorbeeld beamer, microfoons, dvd-speler, telecomfaciliteiten of een computer met internetaansluiting.

Mogelijkheden Locatie Dr. Jan van Breemenstraat 

 • Voorruimte auditorium: geschikt van 10 tot 20 personen. Ideaal voor trainingen, vergaderingen en/of workshops.
 • Auditorium: geschikt voor bijeenkomsten, symposia en trainingen voor 40 tot 150 personen. Het is een moderne zaal voor symposia en/of congressen. 
 • Koffiecorner: geschikt voor 20 tot 50 personen. Een leuke locatie voor een receptie en/of bijeenkomst.
 • Oefenzaal fysiotherapie: geschikt voor 15 tot 40 personen. In deze zaal kunt u uitstekend een workshop en/of praktische training geven.
 • Overige vergaderruimtes: geschikt voor 10 tot 20 personen.
 • Sporthal: de sporthal is voorzien van geluidsinstallatie voor bijv. Zumba, aerobics etc.
 • Zwembad

Mogelijkheden Locatie Overtoom

 • Vergaderruimte: geschikt voor 70 ongeveer personen
 • Sporthal
 • Zwembad

Voor locatie Overtoom geldt dat verhuur mogelijk is van maandag t/m vrijdag na 17.00 uur en in het weekend van 8.00 tot 22.00 uur.

Faciliteiten
Technische ondersteuning. Voor de zaalhuur gelden de reserverings- en betalingsvoorwaarden van Reade.

Uitstekende catering
Catering kan variëren van koffie/thee tot een warm buffet, alles kan volledig verzorgd worden naar uw persoonlijke wensen.

Rookvrij
Beide gebouwen inclusief de zalen van Reade zijn rookvrij.

Bereikbaarheid

Locatie Dr. Jan van Breemenstraat
Locatie Dr. Jan van Breemenstraat heeft een perfecte ligging aan de rand van het centrum en zeer goed bereikbaar met de auto (vanaf de A10). Rondom deze locatie is voldoende (betaalde) parkeergelegenheid. Vrij parkeren in de avond (ca. 25 plaatsen) en daarnaast is er een parkeergarage op 5 minuten loopafstand. Ook is deze locatie makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer vanaf Station Sloterdijk en Centraal Station met bus, tram of metro (± 20 minuten).

Locatie Overtoom
Locatie Overtoom heeft een prachtige ligging direct aan het Vondelpark. In de parkeergarage onder het gebouw kan men betaald parkeren (€ 3,60 per uur). Deze locatie is ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf Amsterdam Centraal Station of Station Lelylaan stopt lijn 1 voor de deur.

Tarieven
Tarieven met betrekking tot zaalverhuur zijn op aanvraag en zijn op te vragen via het Facilitair Servicebureau.

Meer informatie
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met het Facilitair Servicebureau.
T 020 - 607 17 00
E fsb@reade.nl

Reade Academy

Reade Academy is het kennis- en opleidingsinstituut op het gebied van reumatologie en revalidatiegeneeskunde. De academy biedt praktische trainingen en cursussen en organiseert regelmatig symposia.

Bekijk de actuele agenda op de website van Reade Academy.

Vrienden van Reade

Vrienden van Reade is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. De stichting heeft een eigen bestuur, wordt ondersteund door het loket fondsenwerving en heeft als doel het leven van de cliënten met aanvullende voorzieningen en faciliteiten een stuk aangenamer te maken. Vrienden van Reade bestaat uit mensen die de cliënten en Reade een warm hart toedragen. Samen maken zij projecten mogelijk die eenvoudigweg niet betaald kunnen worden uit het beschikbare zorgbudget.

Bezoek voor meer informatie en actuele projecten de website van Vrienden van Reade.

Cliëntenraad

De cliëntenraad van Reade bestaat uit voormalige cliënten. De cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur over alle onderwerpen die zij voor hun achterban van belang achten.

Bezoek de pagina van de cliëntenraad voor meer informatie over de bijdrage die de cliëntenraad levert.

Werkgroep Buitenland

Reade maakt zich niet alleen sterk voor kwalitatieve revalidatie in eigen land, maar verlegt ook haar grenzen naar het buitenland. De werkgroep buitenland draagt bij aan de verbetering van kennis en de vaardigheden van vakgenoten in ontwikkelingslanden door kortdurende en kleinschalige ondersteuning. Hierbij wordt rekening gehouden met lokale gewoonten, methoden en visies.

Neem voor meer informatie contact op met de werkgroep Buitenland.