ReumaNetAmsterdam

ReumaNetAmsterdam is een unieke samenwerking tussen reumapatiënten en de diverse zorgverleners. Het netwerk ontwikkelt zich tot een kwaliteitsnetwerk waarbinnen de reumapatiënt centraal staat en de juiste zorg op de juiste plaats ontvangt met als doel de verdere samenwerking op het gebied van de reumazorg in de regio groot-Amsterdam te verbeteren. Vier keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief over het netwerk.

Het ontstaan van ReumaNetAmsterdam

April 2010 kwam vanuit Reade het initiatief om een netwerk te vormen van zorgprofessionals en patiëntenverenigingen. De aanleiding tot dit initiatief zijn twee enquêtes die gehouden zijn onder patiëntenverenigingen over de informatiebehoefte van reumapatiënten en de vindbaarheid en bereikbaarheid van zorgprofessionals die in deze behoefte kunnen voorzien. Hieruit bleek dat er nog veel verbeterd kan worden aan de vindbaarheid en bereikbaarheid van zorgprofessionals gespecialiseerd in het behandelen van reumapatiënten.

Doelstellingen ReumaNetAmsterdam

 • Er is een goede informatievoorziening wie, waar, welke zorg verleent.
 • De reumapatiënt is op de hoogte waar en bij wie hij met zijn zorgvraag, met betrekking tot zijn reumatische klachten, terecht kan.
 • Het optimaliseren van deze webpagina en de daarop te vinden geografische-reumanetwerkkaart die beschikbaar is voor zorgverleners en patiënten.
 • Bekendheid vergroten van het netwerk onder verwijzers en patiënten.

Criteria lidmaatschap

Er zijn werkafspraken opgesteld voor de netwerkpartners aangesloten bij ReumaNetAmsterdam. Van de netwerkleden wordt verwacht dat zij aan 5 van de 7 criteria voldoen:

 • Aantoonbare samenwerking met RNA collega in de regio
 • Actieve bijdrage in jaarlijkse netwerkbijeenkomsten
 • Lidmaatschap NVR / NHPR
 • Voldoen aan competentieprofiel NHPR voor betreffende discipline
 • Aantoonbare scholing op het gebied van de reumatologie
 • 2 jaar werkervaring met reumapatiënten
 • Minimaal een maal per jaar bij wonen van een vakinhoudelijk congres of symposium

Huidige activiteiten

De volgende activiteiten vinden momenteel al plaats binnen het ReumaNetAmsterdam:

 • Op de verschillende netwerklocaties op kleinere schaal in de regio vindt een keer per jaar een intercollegiaal overleg plaats, waarbij wordt gestreefd om een zo breed mogelijke vertegenwoordiging aanwezig te laten zijn. Tijdens dit overleg wordt er gewerkt aan de werkafspraken en vindt er intervisie of casuïstiekbespreking plaats. De komende jaren zal dit geleid worden door medewerkers van het cluster Reumarevalidatie van Reade.
 • Jaarlijks vindt er een symposium plaats waarbij vooral de inhoud centraal staat, maar tevens de mogelijkheid aanwezig is tot verdere netwerkvorming.

Toekomstplannen 

Het ReumaNetAmsterdam zal zich in de nabije toekomst gaan richten op de volgende zaken:

 • Het uitbreiden van het netwerk met nieuwe leden
 • Lokale activiteiten initiëren tot nadere samenwerking tussen zorgprofessionals en patiënten op het gebied van de reumatologie
 • Verder vormgeven aan inhoudelijke competentie en borgen (van de kwaliteit) van het netwerk

Aanmelden  Download de informatiefolder