Revalideren na een dwarslaesie

Een dwarslaesie ontstaat wanneer zenuwbanen in het ruggenmerg geheel of gedeeltelijk zijn doorgesneden of afgekneld. Bij zo’n beschadiging kunnen de hersenen geen signalen meer doorgeven aan of ontvangen van het lichaam (of een deel daarvan). Hierdoor treden verlammingen in spieren en gevoelsverlies op onder de plaats van de beschadiging.

Reade Revalidatie biedt een specialistisch revalidatieprogramma. Het doel van de revalidatie is om samen met u na te gaan welke mogelijkheden en verwachtingen er zijn op het gebied van herstel. Hiernaast richt de revalidatie zich op het weer zo optimaal mogelijk leren benutten van uw mogelijkheden en te leren omgaan met uw beperkingen. Geen mens is hetzelfde en de beperkingen zijn voor iedereen met een dwarslaesie anders. Daarom vragen wij u goed na te denken en te proberen aan te geven wat u van de revalidatie en van uw toekomst verwacht. Samen met u stelt het behandelteam vast welke resultaten u wilt bereiken. De behandeling wordt afgestemd op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarnaast begeleidt en ondersteunt het behandelteam u in het verwerken van de gevolgen van een dwarslaesie.

Wie komt in aanmerking voor de dwarslaesiebehandeling?

Kinderen, jongeren of volwassenen met een dwarslaesie kunnen in aanmerking komen voor medisch specialistische revalidatie bij Reade Revalidatie. U krijgt de juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plaats, van een deskundig, nauw samenwerkend, multidisciplinair behandelteam. Deze behandeling wordt uitgevoerd onder leiding van een revalidatiearts of physician assistant. Het doel is optimaal herstel van uw functioneren, zelfredzaamheid en weer kunnen deelnemen aan voor u belangrijke activiteiten.

U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of een medisch specialist.

Hoe ziet de dwarslaesiebehandeling eruit?

De revalidatiearts inventariseert samen met u en uw naasten uw mogelijkheden, wensen, behoeften en beperkingen. Op basis hiervan stelt de arts een voorlopig behandelplan op. Vervolgens stellen de revalidatiearts en het behandelteam, in nauw overleg met u, het definitieve revalidatieprogramma vast. Hierin staan de behandeldoelen beschreven en de therapeuten vermeld die u gaan begeleiden. U krijgt te maken met verschillende disciplines zoals artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, psychologen, verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Ook maakt u kennis met medewerkers van en sport & bewegen en geestelijke begeleiding. Bij hen kunt u terecht met vragen over onder meer andere dagbestedingsmogelijkheden, over uw veranderde omstandigheden in de maatschappij of over zingeving en levensvragen. Zo nodig maakt u ook kennis met medewerkers van ondersteunende diensten, zoals de werkplaats Revalidatietechniek, voor bijvoorbeeld het lenen van een rolstoel tijdens uw verblijf.

De revalidatie richt zich in het algemeen op de volgende gebieden:

 • Training en voorkomen van complicaties
  De behandeling is zoveel mogelijk gericht op kracht- en coördinatietraining van de spieren die nog functioneren en nagaan welke mogelijkheden er nog zijn op het gebied van herstel. . Daarnaast besteden we aandacht aan het optimaliseren van de beweeglijkheid van uw gewrichten en voorkomen van complicaties, zoals infecties in de blaas en doorlig- en doorzitplekken.
 • Verplaatsing
  U traint het bewegen en verplaatsen in en naar een rolstoel. Zithouding, balans en conditie spelen hierbij een belangrijke rol. Soms is het voor iemand met een niet-volledige dwarslaesie of met een dwarslaesie laag in het ruggenmerg mogelijk het lopen te oefenen met een hulpmiddel. Daarnaast kunt u via de gemeente Amsterdam in aanmerking komen voor vervoersvoorzieningen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hiervoor kunt u een Wmo-aanvraag indienen. 
 • Zelfverzorging
  U oefent het aan- en uitkleden, wassen en douchen en eventueel het katheteriseren en laxeren (blaas en darmen legen). Als u een verminderde handfunctie heeft, besteden we extra aandacht aan activiteiten als eten en gezichtsverzorging.
 • Wonen, werken en tijdsbesteding
  Tijdens de revalidatie besteden we zo vroeg mogelijk aandacht aan uw woon- en werksituatie en tijdsbesteding. We bespreken of u kunt doen wat u wilt doen en stemmen de therapie hierop af. Concrete ervaring met 'wonen' kunt u onder andere opdoen tijdens proefweekenden thuis. Als de functie van uw armen en handen sterk verminderd of uitgevallen is, besteden we extra veel aandacht aan aanpassing van uw leefomgeving. Samen met u zoeken we dan naar automatiseringstechnieken die uw mogelijkheden uitbreiden. Het behandelteam adviseert en ondersteunt ook bij uw terugkeer naar uw eventuele werkomgeving, terugkeer in de maatschappij en bij het vinden van (aangepaste) sportactiviteiten.
 • Verwerken van de gevolgen van een dwarslaesie
  Het team begeleidt en ondersteunt u ook bij de verwerking van de gevolgen van het hebben van een dwarslaesie. Daarbij kunnen veranderende relaties en reacties uit uw omgeving ter sprake komen.

 Als u klinisch revalideert neemt u één maal per zes weken deel aan een behandelplanbespreking. Hierbij zijn uw revalidatiearts, uw behandelaren, uw contactpersoon van de verpleging en eventueel uw partner of andere naaste betrokkene(n) aanwezig. Onderwerpen van gesprek zijn uw behandeldoelen en uw voortgang. Aan het eind van deze bespreking stelt u gezamenlijk de doelen voor de daarop volgende zes weken vast. Als u poliklinisch revalideert heeft u ongeveer één maal per zes weken overleg met de revalidatiearts. Daarnaast vindt afstemming met u plaats via de individuele behandelaren.

Behandeling wordt zowel individueel, als in groepen gegeven. Ook in de groepstherapieën werkt u aan uw eigen doelen. Voorbeelden van groepsbehandelingen zijn de zwemgroep, de handengroep, de rolstoeltrainingsgroep en de fitnessgroep. Het voordeel van groepstherapie is dat u de mogelijkheid heeft van andere mensen met een dwarslaesie te leren.

Uw naaste betrokkenen
Het revalidatieteam wil uw partner, familieleden en/of vrienden graag betrekken bij de revalidatie. Zij zijn daarom altijd welkom bij het overleg met de revalidatiearts of de maatschappelijk werker, bij de behandelplanbespreking en bij de voorlichtingscyclus. In overleg met uw behandelaren kunnen uw naaste betrokkenen ook therapieën bijwonen.

Voorzieningen en aanpassingen
De voorzieningen en aanpassingen die u nodig hebt tijdens uw verblijf worden door ons verstrekt of gemaakt. Voorzieningen en aanpassingen die u thuis, of bijvoorbeeld op uw werk nodig hebt, kunt u aanvragen bij uw ziektekostenverzekeraar, het Uitkeringsinstituut voor Werknemersverzekeringen (UWV) of bij uw gemeente. Het behandelteam kan u begeleiden waar u welke voorziening en/of aanpassing kunt aanvragen. Binnen Reade kan het behandelteam uw Wmo-aanvragen aanmelden bij Adviesbureau Reade. 

Voorlichtingsmodule
Drie keer per jaar organiseren wij een voorlichtingsmodule voor revalidanten en hun naaste betrokkenen. Deze module bestaat uit een aantal groepsbijeenkomsten. In elke bijeenkomst staat één onderwerp centraal. Onderwerpen zijn onder meer dwarslaesie algemeen, voeding, incontinentie, pijn, decubitus, voorzieningenprocedures, sport, werk, maatschappelijke participatie of seksualiteit.

Contact met ervaringsdeskundigen en/of lotgenotencontact
Het behandelteam wordt ondersteund en aangevuld met ervaringsdeskundigen. U kunt met hen in contact komen via het inloopspreekuur of via een lid van het behandelteam. Reade heeft daarnaast ook twee keer per jaar contact met de Dwarslaesie Organisatie Nederland. Dit is een belangenvereniging voor mensen met een dwarslaesie, hun familie en vrienden. U kunt hier ook terecht voor nadere informatie over de gevolgen van een dwarslaesie.

Wat is de duur van de behandeling?

Het is moeilijk om vooraf aan te geven hoe lang de revalidatie duurt. De periode verschilt per persoon. Na een onderzoeksfase, de eerste twee tot drie weken van uw behandeling, kan de revalidatiearts een inschatting maken. De arts overlegt daarna geregeld met u of deze inschatting nog steeds juist is.

Wanneer u klinisch revalideert, wordt al tijdens de eerste behandelplanbespreking de verwachtingen rondom ontslag met u besproken. Naar welke ontslagbestemming wordt toegewerkt en welke hulp en/of voorzieningen is hierbij nodig? Vervolgens bereidt u zich geleidelijk, samen met uw partner of naaste betrokkenen en met uw therapeuten, zorgvuldig voor op terugkeer naar uw oude, aangepaste, tijdelijke of nieuwe woning. Een huisbezoek of proefweekend thuis zijn hierbij erg belangrijk. Als het nodig is, volgt na ontslag poliklinische revalidatie. Daarin besteden we aandacht aan vragen en problemen die u thuis of elders tegenkomt.

Op welke locaties kunt u terecht?

U kunt terecht op de volgende locatie van Reade:

 • Hoofdlocatie Overtoom (kliniek en polikliniek)