Verzekerde zorg

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. De meeste mensen hebben een polis voor zorg in natura. Indien u een restitutiepolis, een jongerenpolis of een budgetpolis heeft, kunnen er aanvullende of beperkende voorwaarden gelden voor vergoedingen. Raadpleeg daarom goed uw polisvoorwaarden en neem bij twijfel altijd contact op met uw zorgverzekeraar. Reade heeft met alle zorgverzekeraars een contract voor 2018. Dit betekent dat de kosten van een behandeling in Reade worden vergoed door de zorgverzekeraars die zijn aangesloten bij deze groep (zie onderstaande lijst). Neem bij twijfel contact op met uw zorgverzekeraar. Alle cliënten die voor een diagnose of ziekenhuisbehandeling naar Reade komen hebben een verwijzing nodig. Zonder deze verwijzing is er geen sprake van zorg in het kader van de basisverzekering.

Wijziging bij telefonisch consult
Vanaf 1 januari 2018 is het telefonisch consult gelijkgesteld aan het face-to-face contact tussen patiënt en medisch specialist, wanneer dit consult dient ter vervanging van een regulier face-to-face herhaal- polikliniekbezoek. Van het telefonische consult vindt inhoudelijke verslaglegging plaats in het medisch dossier van de patiënt. Een telefonisch belcontact voor het verzetten van een afspraak of het doorgeven van een uitslag telt niet als een vervolgconsult en wordt niet in rekening gebracht. Neem voor vragen contact op met de afdeling Klantenservice via klantenservice@reade.nl of via (020) - 242 10 00. 

Wetenschappelijk onderzoek
Bij deelname aan wetenschappelijk onderzoek kan het voorkomen dat een gedeelte van het onderzoek als zorg gedeclareerd wordt. Dit verschilt per onderzoek. U kunt hierover informatie verkrijgen bij de contactpersoon van het betreffende onderzoek

Met welke zorgverzekeraars heeft Reade afspraken gemaakt?

Hieronder vindt u een overzicht van de zorgverzekeraars waarmee Reade voor 2018 afspraken heeft gemaakt. Staat uw zorgverzekeraar hier niet bij, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar of met Reade.

Zilveren Kruis
Zilveren Kruis Zorgverzekeringen
Aevitae (Avéro Achmea)
Avéro Achmea

De Friesland zorgverzekeraar
FBTO Zorgverzekeringen
IAK Verzekeringen (Avéro Achmea)

Interpolis
Kiemer Zorgverzekeraar (per 1-1-2018 onderdeel van De Friesland)
OZF zorgverzekeraar
Pro life

ASR/DSW
Aevitae (DSW)
ASR Ziektekosten
Beter Dichtbij
De Amersfoortse
Ditzo
DSW
In Twente Zorgverzekeraar
Stad Holland Zorgverzekeraar

Caresco
Caresco
Besured
National Academic

CZ
Delta Lloyd
OHRA
CZ Zorgverzekeringen

Menzis
Anderzorg
Menzis Zorgverzerzekeraars
HEMA

VRZ (voorheen Multizorg)
Eno Zorgverzekeraar
HollandZorg
ONVZ Ziektekostenverzekeraar
PNOzorg
Salland Zorgverzekeringen
VvAA
ZorgDirect
Zorg en Zekerheid

UVIT (VGZ)
Aevitae (VGZ)
IZA-VNG
Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht
Univé
VGZ Zorgverzekeraars
Zorgverzekeraar UMC
Zekur

Buitenlandse zorgverzekering of niet verzekerd?

Indien u een buitenlandse zorgverzekeraar heeft, dan heeft deze geen afspraken met Reade gemaakt. In dat geval en wanneer u niet verzekerd bent, gelden de tarieven zoals opgenomen in de standaardprijslijst met passantentarieven van Reade:

Passantentarieven 2018 DBC's
Passantentarieven 2018 Dure Geneesmiddelen

Passantentarieven 2017
Passantentarieven 2016

Bent u woonachtig en/of verzekerd in het buitenland dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van de behandeling in Reade. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Wij adviseren u hierover ruim vóór uw vertrek naar Nederland contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Het is van belang dat de hiervoor noodzakelijke formulieren in het bezit van Reade zijn voordat u de instelling voor de eerste keer bezoekt. Zie voor meer informatie ook onze uitgebreide informatiefolder Tarieven & Vergoedingen.

dezorgnota.nl
Meer informatie over uw zorgkosten kunt u óók vinden op de website www.dezorgnota.nl, deze website is een gezamenlijk initiatief van ziekenhuizen en zorgverzekeraars om u zo goed mogelijk te informeren over uw zorgkosten. De site geeft antwoord op mogelijke vragen die u heeft over uw zorgnota of geeft aan waar u met welke vraag terecht kunt.

Wat houden DBC-zorgproducten in?

DBC zorgproduct
De zorg die Reade levert valt onder de medisch specialistische zorg. Deze zorg valt onder de basisverzekering. Reade brengt de kosten voor een ziekenhuisbehandeling in rekening aan de hand van administratieve codes, de zogenaamde DBC zorgproducten. Een DBC zorgproduct wordt opgebouwd uit de diagnose en de behandelingen en onderzoeken die worden uitgevoerd. In Nederland zijn er ongeveer 4.400 verschillende DBC zorgproducten. Binnen Reade worden hiervan circa 140 gebruikt.

Registratie van zorgproducten en verrichtingen
De zorg die u ontvangt wordt administratief vastgelegd in uw patiëntendossier. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft landelijke regels opgesteld die bepalen wanneer Reade een zorgtraject mag openen. Ook het sluiten van deze trajecten is landelijk vastgesteld ('sluitregels'). Hierdoor bestaan zorgtrajecten uit meerdere subtrajecten (dbc’s). Een dbc mag vanaf 2015 maximaal 120 dagen duren, maar bijvoorbeeld bij een opname of bepaalde specifieke behandeling kan dit ook korter zijn. Bij het specialisme Revalidatie wordt een dbc bijvoorbeeld ook afgesloten als er 42 dagen geen directe of indirecte tijd besteed is. Indirecte tijd is de tijd die aan patiëntgebonden rapportage en overleg besteed wordt. Omdat er enige vertraging zit in de verwerking van de afspraken is het niet altijd van te voren aan te geven wat de afsluitdatum van een dbc zal zijn. Door deze sluitregels kunnen bij één zorgvraag (klacht) dus meerdere dbc’s worden vastgelegd, die los van elkaar in rekening worden gebracht. Dit betekent dus dat u in veel gevallen meerdere rekeningen van ons ontvangt, in plaats van één. Uiteraard zijn de bedragen die in rekening worden gebracht hierop afgestemd. Dit gebeurt in overleg met uw zorgverzekeraar. Als u bij Reade voor meerdere zorgvragen bij verschillende specialismes wordt behandeld, wordt voor elke zorgvraag een nieuwe diagnose gesteld en een nieuwe zorgvraag vastgesteld in uw dossier, volgens de landelijke richtlijnen.

Effect landelijke sluitregels op uw eigen risico
Het jaar van de startdatum van uw dbc bepaalt voor welk jaar uw eigen risico wordt aangesproken. Door deze landelijke sluitregels kan het dus zijn dat de begindata van uw opeenvolgende dbc’s (voor dezelfde zorgvraag) in verschillende kalenderjaren vallen. In dat geval wordt ook uw eigen risico van meerdere jaren aangesproken. Reade maakt jaarlijks met zorgverzekeraars afspraken over de prijzen van alle DBC zorgproducten. Voor revalidatiebehandelingen gelden hierbij wettelijke maximumtarieven.

Rekening
In de meeste gevallen worden de kosten voor een behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Indien dit niet het geval is krijgt u de rekening voor uw behandeling van Reade en dient u deze zelf bij uw zorgverzekeraar te declareren. De prijs voor een DBC zorgproduct is gebaseerd op een gemiddelde van de kosten die voor dit zorgproduct worden gemaakt. Dit betekent dat de werkelijke kosten van uw behandeling kunnen afwijken van de gemiddelde kosten. Naast de DBC zorgproducten zijn er zogenaamde overige zorgproducten. Deze producten worden apart in rekening gebracht. Het betreft hier bijvoorbeeld dure geneesmiddelen.

Let op: zodra een telefonisch contact met uw reumatoloog een regulier consult vervangt wordt dit per 1 januari 2018 in rekening gebracht door uw zorgverzekeraar. Reade volgt hierin NZa. Neem bij vragen over deze wijziging contact op met de afdeling Klantenservice of bel naar 020 - 242 10 00.

Verschillende locaties
De kosten voor een behandeling zijn binnen Reade niet locatiegebonden. Dat betekent dat voor een behandeling onafhankelijk van de locatie een zelfde tarief in rekening wordt gebracht.

Van röntgenfoto tot rekening
De NZa heeft de route van ziekenhuisbezoek tot rekening in beeld gebracht. In de onderstaande animatiefilm legt de NZa uit hoe declaraties in ziekenhuizen werken: wat registreren artsen? En hoe wordt dat uiteindelijk een rekening? Zie Van röntgenfoto tot rekening van de Nederlandse Zorgautoriteit op Vimeo.

Wat houdt het eigen risico in?

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Op kosten voor ziekenhuis die vergoed worden vanuit de basisverzekering is het eigen risico van toepassing.

Wat houdt het verplichte eigen risico in?
Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent dat u de eerste €385,- (eigen risico tarief in zowel 2016 als 2017) van zorg uit het basispakket zelf betaalt. Behalve de kosten van de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, deze kosten krijgt u altijd vergoed.

Wat houdt het aanvullende eigen risico in?
Naast het verplichte eigen risico bieden zorgverzekeraars ook de mogelijkheid om te kiezen voor een aanvullend vrijwillig eigen risico. Dit kan oplopen tot € 500. Dit betekent dat het verplichte en het aanvullende eigen risico samen op kunnen lopen tot €885,- afhankelijk van de keuze die u heeft gemaakt.

Nota
Het eigen risico wordt door de zorgverzekeraar met u verrekend. Dat wil zeggen dat indien Reade de nota voor uw behandeling rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar stuurt de zorgverzekeraar naderhand het eigen risico bij u in rekening brengt. Wanneer de nota voor een behandeling aan uzelf wordt toegestuurd en u de nota vervolgens bij de zorgverzekeraar declareert zal het bedrag van het eigen risico op de vergoeding in mindering worden gebracht door de zorgverzekeraar. Let op dat u mogelijk meerdere rekeningen krijgt voor uw behandeling. Dit komt door de landelijke 'sluitregels' (zie voor meer informatie de kop: , die bepalen wanneer een dbc wordt afgesloten en een vervolgdbc wordt geopend. Het jaar van de begindatum van elke in rekening te brengen dbc is bepalend voor het jaar waarin deze rekening met uw eigen risico wordt verrekend. Ook bij meerdere opeenvolgende dbc’s binnen een kalenderjaar wordt uw eigen risico aangesproken tot uw met de zorgverzekeraar afgesproken maximum. Inzet van meerdere specialisten of meerdere afspraken zullen waarschijnlijk inzet vragen van het gehele eigen risico.

Verwijzing

Alle cliënten die voor een diagnose of behandeling naar Reade komen hebben een verwijzing nodig. Zonder deze verwijzing is er geen sprake van zorg in het kader van de basisverzekering. Dit betekent dat de factuur door Reade niet aan uw zorgverzekeraar kan worden gestuurd. U bent dan zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur. Een verwijzing kan plaatsvinden door:

 • Huisarts.
 • Medisch specialist (in een ander ziekenhuis).
 • Arts ouderengeneeskunde.
 • Arts gehandicaptenzorg.
 • Bedrijfsarts.
 • Jeugdarts.

Eén jaar geldig

Een verwijzing (verwijsbrief) is één jaar geldig. Dat betekent dat u na de verwijzing Reade binnen één jaar dient te bezoeken. Ook wanneer u langer dan één jaar geleden voor de laatste keer Reade bezocht of wanneer u voor een andere zorgvraag naar Reade komt, heeft u een nieuwe verwijzing nodig. Bent u al onder behandeling van Reade en heeft u binnen een jaar een volgende afspraak in het kader van de lopende behandeling, dan heeft u geen nieuwe verwijzing nodig.

Welke standaardprijslijsten hanteert Reade?

Waar vindt u meer informatie?

In de informatiefolder 'Tarieven en Vergoedingen van Reade vindt u meer informatie. 

Veelgestelde vragen over tarieven en vergoedingen

Heb ik een verwijzing nodig voor een bezoek aan de polikliniek van Reade?
Alle patiënten die voor een diagnose of ziekenhuisbehandeling naar Reade komen hebben een verwijzing nodig. Voor een bezoek aan onze polikliniek heeft u dus ook een verwijzing nodig. Zonder deze verwijzing is er namelijk geen sprake van zorg in het kader van de basisverzekering. Dit betekent dat de factuur door Reade niet aan uw zorgverzekeraar kan worden gestuurd. U bent dan zelf verantwoordelijk voor de betaling van deze factuur.

Wie kan mij verwijzen naar Reade?
Een verwijzing kan plaatsvinden door de: huisarts, medisch specialist (in een ander ziekenhuis), arts ouderengeneeskunde, arts gehandicaptenzorg, bedrijfsarts of jeugdarts.

Ik heb geen (geldige) verwijsbrief. Wat gebeurt er dan?
Als u geen (geldige) verwijsbrief heeft, dan moet u de volledige kosten van de verwachte behandeling vooraf zelf betalen. Het is ook mogelijk dat uw behandeling pas wordt gestart als u de juiste verwijsbrief heeft. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

Hoe lang is een verwijsbrief geldig?
Een verwijsbrief is één jaar geldig. Dat betekent dat u na ontvangst van de verwijsbrief Reade binnen één jaar (365 dagen) moet bezoeken. Bent u al onder behandeling van Reade? Dan hebt u geen nieuwe verwijzing nodig.

Wat kost mijn behandeling door Reade?
De kosten voor een behandeling zijn vooraf niet precies te bepalen. De prijs die in rekening wordt gebracht, is namelijk grotendeels afhankelijk van vijf factoren:

 1. Hoe vaak komt u voor consult bij de arts op de polikliniek?
 2. Welke onderzoeken worden gedaan? (bijvoorbeeld foto’s, echo, scan, bloedonderzoek)
 3. Wat is de diagnose die wordt gesteld?
 4. Welke zorg en handelingen worden geleverd? (bijvoorbeeld opname, dagbehandeling of een behandeling door o.a. een fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog of revalidatiearts)
 5. Bij welke zorgverzekeraar bent u verzekerd?

De prijs kan verschillen per zorgverzekeraar en is afhankelijk van de onderhandelingen tussen de verzekeraar en het ziekenhuis. Bent u niet verzekerd, dan gelden zogenoemde passantentarieven.

Wordt de zorg, die Reade levert, altijd vergoed?
Reade levert alleen verzekerde medisch specialistische zorg die valt in de basisverzekering. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat u een verwijsbrief heeft, van bijvoorbeeld uw huisarts of specialist. Wanneer de zorg die wij leveren in zijn algemeenheid niet verzekerd is, dan geven wij dat uitdrukkelijk vooraf aan. Als u niet verzekerd bent, bijvoorbeeld vanwege geloofsovertuiging, dan kunt u dat van tevoren bij de inschrijving aangeven. U moet de kosten van uw behandeling dan vooraf zelf betalen, of u zorgt voor een garantieverklaring.

Ik krijg een onverwacht hoge/lage rekening voor de zorg die ik heb ontvangen, klopt dat wel?
De uitgevoerde handelingen (of verrichtingen) tijdens de behandeling worden niet apart in rekening gebracht, maar zijn onderdeel van een gemiddeld tarief dat landelijk wordt vastgesteld in de diagnose-behandel-combinatie (DBC) systematiek. Het kan voorkomen dat uw specifieke behandeling minder handelingen of verrichtingen bevat dan gemiddeld. In dat geval wordt, als gevolg van de DBC systematiek, toch het volledige tarief in rekening gebracht, omdat er sprake is van een gemiddeld tarief. Omgekeerd kan het ook voorkomen dat u meer dan het gemiddeld aantal handelingen ontvangt, ook dan wordt het volledige gemiddelde tarief in rekening gebracht. Zie voor meer informatie deze pagina over de DBC systematiek.

Meer informatie over tarieven en vergoedingen
Mocht u toch nog vragen hebben over de kosten van uw behandeling, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Financiën.
T (020) 607 16 45 of (020) 607 19 11
debiteuren@reade.nl

Ik krijg meer dan 1 rekening voor de zorg die ik heb ontvangen, klopt dat wel?
Het is mogelijk dat u voor uw behandeling meer dan 1 rekening ontvangt. Dit komt door het toepassen van landelijke regels op de behandelperiode. Dit heeft soms tot gevolg dat uw behandeling wordt opgeknipt in meerdere declaraties (zgn. declaratieperiodes). Indien dit opknippen in 2 declaratieperiodes over de jaarwisseling plaatsvindt, kan het gevolgen hebben voor uw eigen risico. Zie ook onderstaande 2 vragen over het ‘eigen risico’.

Heb ik een eigen risico voor de medisch specialistische zorg?
De behandeling van uw zorgvraag, bij een van de specialismen van Reade valt onder de categorie medisch specialistische zorg. Dat heeft in principe altijd gevolgen voor uw eigen risico, tenzij u in dat kalenderjaar al zorg heeft afgenomen die volledig ten laste is gegaan van uw eigen risico. De zorgverzekeraar houdt het eigen risico bij. Iedere verzekerde heeft een wettelijk verplicht minimaal eigen risico.

Hoe hoog is het eigen risico?
Iedere verzekerde heeft een wettelijk verplicht minimaal eigen risico. Dit betekent dat u binnen een kalenderjaar altijd zelf het eigen risico moet betalen voor zorgkosten die onder de basisverzekering vallen. Het wettelijk eigen risico voor 2018 is minimaal € 385. Het kan zijn dat u een lagere premie betaalt in combinatie met een hoger eigen risico. Dat is een keuze die u heeft gemaakt bij het afsluiten van uw verzekering. Het vrijwillig eigen risico voor 2018 bedraagt maximaal € 885. Als u nog vragen heeft over uw eigen risico, dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Wat is het verschil tussen een restitutie polis en een natura polis?
Bij een natura polis gaat de rekening van het ziekenhuis naar de zorgverzekeraar en betaalt de zorgverzekeraar de nota aan het ziekenhuis. Het eigen risico verrekent de zorgverzekeraar met u. Bij een restitutiepolis wordt de rekening van het ziekenhuis aan u gestuurd. Deze rekening moet u hierna zelf declareren bij uw zorgverzekeraar. Bij een pure restitutiepolis betaalt uw zorgverzekeraar aan u de factuur terug. Combinatiepolissen zijn ook mogelijk. De meeste mensen hebben een polis voor zorg in natura. Indien u een restitutiepolis, een jongerenpolis of een budgetpolis heeft, kunnen er aanvullende of beperkende voorwaarden van kracht zijn voor vergoedingen. Raadpleeg daarom goed uw polisvoorwaarden en neem bij twijfel altijd contact op met uw zorgverzekeraar.

Ik ben in het buitenland verzekerd. Hoe werkt het dan?
Bent u verzekerd in het buitenland, dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van de behandeling in Reade. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Wij adviseren u hierover, ruim voor uw bezoek aan Reade, contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Het is belangrijk dat de hiervoor noodzakelijke formulieren in het bezit van Reade zijn vóórdat u de instelling voor de eerste keer bezoekt. 

Waar kan ik terecht met vragen over de kosten en specificatie van mijn behandeling op mijn nota?
Sinds 1 juni 2014 zijn alle ziekenhuizen verplicht om naast de DBC gegevens ook een deel van de individuele behandelgegevens (verrichtingen) van elke patiënt op de nota te specificeren. Bij uw zorgverzekeraar kunt u deze nota’s inzien.

Ik heb nog andere vragen over de financiële aspecten van mijn behandeling bij Reade. Waar kan ik die stellen?
Als u nog andere vragen heeft over de kosten en vergoedingen van uw behandeling, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of het ziekenhuis. Uw verzekeraar kan aangeven of de behandeling wordt vergoed en de vragen beantwoorden die betrekking hebben op uw polisvoorwaarden. Bij het ziekenhuis kunt u informatie krijgen over de prijzen van een behandeling. Alle informatie over dit onderwerp is ook te vinden in de informatiefolder Tarieven en Vergoedingen en de website www.dezorgnota.nl. Mocht u nog specifieke vragen hebben voor Reade over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Debiteuren via T (020) 607 16 45 of (020) 607 19 11 of e-mail debiteuren@reade.nl.